menu

Regulamin sklepu internetowego Madman Gaming

I. Postanowienia wstępne

 1. Sklepu internetowy Madman Gaming (https://madmangaming.pl) prowadzony jest przez Katarzyna Dziedzic, ul. Willowa 15, 32-082 Zelków NIP: 8641871419, REGON: 522116030 (dalej: Sklep).

II. Minimalne warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  • Microsoft Edge w wersji 100 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies
  • Mozilla Firefox w wersji 100 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies
  • Google Chrome w wersji 100 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies
  • Safari w wersji 16 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,
  • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

III. Słowniczek

 1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania i zakupów w Sklepie, zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, chyba że wprost wskazano inaczej.

 2. Klient – podmiot zawierający umowę ze Sklepem. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 3. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera ze Sklepem umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, gdy zawiera umowę nie związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika ponadto, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (jeśli ma zastosowanie) zawierana za pośrednictwem Sklepu.

 6. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Zakup Towaru jest nierozerwalnie związany z jednoczesnym zakupem Usługi.

 7. Ceny - wszystkie ceny podane na stronie Sklepu stanowią ceny brutto. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w zamówieniu. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

 8. Treści - dane i materiały zamieszczane przez Sklep, w tym wszelkie informacje, opracowania, grafiki, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, materiały wideo, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

 9. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

 10. Polityka prywatności i cookies - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny na stronie Sklepu.

 11. Zakupy bez rejestracji - usługa umożliwiająca Klientowi dokonanie zakupu Towaru bez konieczności rejestracji w Sklepie.

 12. Faktura korygująca – dokument wystawiany w przypadku, gdy po wystawieniu faktury i wykonaniu umowy, doszło do zmiany kwoty należnej i kwoty podatku (np. w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy).

 13. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

  • zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie, w tym licencji elektronicznych,
  • przesyłanie wiadomości e- mail związanych z realizacją zamówienia, obsługą reklamacji, zwrotu
  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia.
 14. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 15. Usługa – czynności zlecone Sklepowi do realizacji, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, polegające na odpowiednim zmontowaniu/złożeniu części Towaru zgodnie ze specyfikacją określoną w zamówieniu.

IV. Zamówienia

 1. Klient nie może umieszczać, ani dostarczać do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zakupy w Sklepie są możliwe wyłącznie jako Zakupy bez rejestracji.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. W celu złożenia oferty nabycia Towaru Klient składa zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu i kliknięcie przycisku: „Zamawiam i płacę”.
 5. Do dokonania Zakupów bez rejestracji konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu oraz podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (oznaczonych w formularzu zamówienia jako niezbędne). Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz oświadczenia w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 6. Klient składa zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu. Zamówienie określa m.in. Towary, cenę i ich ilość, adres dostawy oraz realizowane usługi.
 7. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu, tj. potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta. W kolejnym kroku Sklep weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 8. Wraz z przyjęciem zamówienia do realizacji, Sklep przesyła Klientowi informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy sprzedaży na odległość).
 9. Klientowi będącemu Konsumentem, Sklep potwierdzi zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku niezwłocznie, nie później niż do czasu dostawy Towaru.
 10. Zamówienie w Sklepie można złożyć poprzez stronę internetową Sklepu lub kontaktując się ze Sklepem mailowo pod adresem podanym na stronie internetowej.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zaksięgowania środków
 12. Zdjęcia prezentowanego sprzętu mają charakter poglądowy a ostateczny wygląd komputera zależy od wybranych podzespołów, ich dostępności na rynku jak i ustaleń pomiędzy klientem a Sklepem.

VI. Ceny, opłaty, sposoby zapłaty

 1. Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sklep informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 2. W trakcie składania zamówienia Sklep informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowa opłata, Sklep informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 4. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.
 5. Płatność w Sklepie może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  • przelewem z góry na konto,
  • kartą płatniczą
  • przelewem błyskawicznym,
  • przelewem elektronicznym
 6. Operatorem płatności jest platforma Stripe Payments Europe, Ltd, One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irlandia. Może dochodzić do przekazywania danych do USA. Aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych, Stripe stosuje standardowe klauzule umowne. Więcej informacji na temat ochrony danych w Stripe znajduje się tutaj: https://stripe.com/en-de/privacy Dane dotyczące płatności nie są zapisywane, ani przechowywane w Sklepie . Klient oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Stripe

VII. Dostawa Towaru

 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach, dostępnych terminach dostawy, kosztach dostawy (jeśli dotyczy) poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
 2. Dostawy są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

VIII. Odstąpienie od umowy. Skutki odstąpienia. Zwroty.

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy, a także koszty wykonanej w pełni Usługi, jeśli – dotyczy Konsumenta - udzielił Sklepowi wyraźnej zgody na etapie składania zamówienia na wykonanie Usługi w całości przed upływem czasu na skorzystanie z prawa do odstąpienia i został poinformowany przed przystąpieniem do wykonania Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument wszedł w jego posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 6. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument, powinien złożyć Sklepowi oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób.
 7. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in.
  • a) umów o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • b) których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • c) o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 9. Niezależnie od potwierdzenia Faktury korygującej, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia Faktury korygującej Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie) i wykonanej za jego zgodą w całości Usługi. Zwrot dokonany będzie niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże inny sposób.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 11. Klient zwróci Towar Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania odesłanego przez Klienta Towaru.
 12. Klient powinien zwrócić Towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sklepu. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony, aby zminimalizować ryzyko jakichkolwiek uszkodzeń. Zalecane jest użycie tego samego opakowania, w którym Klient otrzymał Towar oraz tych samych wypełniaczy wewnątrz opakowania. Nie jest to jednak warunek przyjęcia zwrotu Towaru przez Sklep. W każdym przypadku zwracany Towar powinien być zabezpieczony przed odesłaniem go do Sklepu w sposób nie gorszy niż zabezpieczenia użyte przez Sklep.
 13. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sklep wykonał Usługę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sklep odbywało się za wynagrodzeniem.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można składać pisemnie na adres siedziby Sklepu oraz drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja powinna określać:
  • a) dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klient,
  • b) oznaczenie Towaru lub Usługi bądź usługi świadczonej drogą elektroniczną, której reklamacja dotyczy
  • c) zarzuty Klienta co do wskazanego Towaru lub usługi,
  • d) okoliczności uzasadniające reklamację,
  • e) ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sklepu lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Sklep oferuje także usługę On-Site, tj. usługę weryfikacji usterki/ uszkodzenia w Towarze realizowaną poprzez wideokonferencję technika z Klientem na zasadach wcześniej ustalonych przez Sklep z Klientem.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sklepowi Towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Klienta. W odpowiedzi Sklep wskazuje, czy uznaje reklamację i w jaki sposób ją rozpatrzył lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności Sklep przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

X. Odpowiedzialność za wady Towaru i zgodność Towaru z umową. Gwarancje.

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, Sklepu lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie Towaru na stronie Sklepu lub niniejszym Regulaminie”. W przypadku kiedy z Towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, zasady, okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Towaru na stronie producenta, dystrybutora lub Sklepu. Do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji producenta lub dystrybutora konieczne może być odesłanie Towaru lub jego wadliwej części na adres producenta, dystrybutora lub Sklepu.
 2. Na prace Sklepu składające się na Usługę (odpowiednie zmontowanie/złożenie części Towaru zgodnie ze specyfikacją określoną w zamówieniu oraz jego przetestowanie) Sklep udziela Klientowi 2-letniej gwarancji. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji wystarczy przed upływem 2 lat od odebrania Towaru skontaktować się ze Sklepem w dowolny sposób i opisać wadę/usterkę. Sklep będący gwarantem na podstawie otrzymanych informacji uzgodni z Klientem dalszy sposób postępowania, w tym możliwość dokonania naprawy “on-site” lub konieczność odesłania Towaru do Sklepu. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie i dokonać niezbędnej naprawy w terminie jak najkrótszy, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty wpływu zgłoszenia. Klient, w celu realizacji uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, zobowiązuje się współpracować ze Sklepem. Brak współpracy ze strony Klienta może mieć wpływ na termin rozpatrzenia i realizacji zgłoszenia gwarancyjnego.
 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Zalecane jest rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży będącej sprzedażą pomiędzy przedsiębiorcami, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

XI. Odpowiedzialność za wady Towaru

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczania towarów bez wad oraz - w odniesieniu do Konsumentów - odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (zgodnie z art. 558 i n. kodeksu cywilnego);
  • odpowiedzialność Sklepu obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości zamówienia;
  • Sklep nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, firmy kurierskie itp.
 3. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sklep przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sklep nie odpowiada w takim przypadku w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Towaru) i zgłoszenia w tym terminie Sklepowi wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

XII. Prawo własności intelektualnej. Treści i opinie.

 1. Treści udostępnione na stronach internetowych Sklepu stanowią własność Sklepu i podlegają ochronie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 2. Treści nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane, modyfikowane, publikowane bądź rozpowszechniane bez zgody Sklepu.
 3. Zabronione jest wykorzystanie Treści w celach niezgodnych z prawem lub niniejszym Regulaminem.
 4. Zabronione jest wykorzystanie Treści w celu ich odsprzedaży (w tym komercyjnego wykorzystywania opisów Towarów), a także ich kopiowanie zwielokrotniane bądź rozpowszechnianie, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu
 5. Zabronione jest implementowanie Treści na jakichkolwiek innych stronach lub serwisach internetowych.
 6. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek prawa do Treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do opinii przez niego zamieszczonych.
 7. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treści, poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Opisy Towarów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, materiałów własnych Sklepu oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych.
 9. Klient zamieszczając treści na stronach internetowych Sklepu, w tym w szczególności zdjęcia lub opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Sklepowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sklep z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia.
 10. Sklep będzie uprawniony do publikowania opinii lub fragmentów opinii Klientów na stronach internetowych Sklepu w celach referencyjnych, bez użycia danych identyfikujących Klientów
 11. Klient zobowiązuje się nie umieszczać opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osobowe osób trzecich.

XIII. Zakaz dostarczania treści o bezprawnym charakterze. Odpowiedzialność Sklepu. Niedozwolone działania

 1. Sklep udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści niepochodzących od Sklepu, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści niepochodzących od Sklepu, jak również nie bada czy takie treści nie mają bezprawnego charakteru.
 2. W przypadku uzyskania przez Sklep zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sklep podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 13 i 14 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  • a) mogące destabilizować pracę Sklepu, utrudniać dostęp do stron internetowych Sklepu internetowego lub korzystanie z nich;
  • b) korzystanie z wirusów, botów, robaków itp.
  • c) podejmowanie innych działań na szkodę Sklepu, jego Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

XIV. Dane osobowe

 1. Z zastrzeżeniem ust. VI Regulaminu Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach rejestracji Konta lub składania zamówienia, jest Sklep.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sklepu oraz Umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2023 roku.
 2. Sklep jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności na stronach internetowych Sklepu lub uruchomienia ich nowych wersji, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w szczególności drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie ma nie żadnego wpływu, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sklepu. Konto Klienta w serwisie internetowym Sklepu zostanie usunięte.
 4. Sklep ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia praw do stron internetowych Sklepu na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu oraz w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Jednocześnie Sklep informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługują się osoby korzystające ze stron internetowych Sklepu:
  • a) pliki cookies
  • b) Sklep przesyła Klientowi e-maile i/lub wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia, w tym ewentualne otrzymanie płatności.
 6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie jednoznacznie, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych umowa pomiędzy Sklepem a Klientem nie zostałaby zawarta.
 7. Klient może kontaktować się ze Sklepem poprzez dane kontaktowe znajdujące się na stronie internetowej sklepu.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Sklepem, których nie uda się rozwiązać w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sklepu. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Sklepu. Zapisy niniejszego punktu nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 9. Prawem właściwym jest prawo polskie.

XVI. Spis załączników:

 1. Polityka prywatności i cookies
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy